Mål och syfte

CyCitys övergripande mål är att bidra till ökad cykling och på så vis också bidra till effektivare transportsystem, hållbar stadsutveckling, ökad folkhälsa samt minskad energianvändning och bättre miljö.

Mer konkret syftar forskningsprojektet till att:
- √Ėka kunskapen om cykelplanering
- Utveckla nya metoder och beslutsstöd inom cykelplanering
- Utveckla reseplanerare via internet med nya funktioner och tjänster

Utöver forskningsmålen syftar CyCity till att leda till att befintlig kompetens utnyttjas bättre och till att skapa synergier genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Cykelplanering är ett mångvetenskapligt område och programmet ska bidra till att undvika ett snävt (mono-) disciplinärt perspektiv som har präglat många tidigare projekt inom cykeltrafikområdet. Inom CyCity samlas svenska experter inom forskningsområden som trafikplanering, trafikmodellering, ekonomi, historia, trafiksäkerhet, beteendevetenskap och hälsa.

Varför behövs ett forskningsprogram om cykelplanering?

Cykeltrafik har stor potential att bidra positivt till städer och deras utveckling. Cykeln är ett transportmedel som är yteffektivt, tyst och miljövänligt och som integrerar fysisk aktivitet i dagliga transporter, vilket är positivt för folkhälsan. Cykling kan också bidra till ökad tillgänglighet, ekonomiskt välstånd och social sammanhållning i städer.

Men att planera för ökad cykling är en svår och komplex uppgift. Inte minst för att befintliga strukturer i trafiksystem har vuxit fram under årtionden av bilfokuserad planering. Dessutom möts ofta städer som vill öka cykelandelen av många utmaningar. Negativa attityder mot cykling, bristande kunskap om cyklisters behov och preferenser, en frånvaro av anpassade planeringsverktyg och beslutsunderlag, institutionella låsningar liksom begränsad erfarenhet av marknadsföring av cykeln är exempel på hinder som försvårar cykelplaneringen.

CyCity bidrar till bättre förutsättningar att tackla de problem och utmaningar som cykelplaneringen står inför och till att öka cykelandelen på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt.